Lamacentrum Hády

Výroční zpráva 2014

 

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Výroční zpráva
za rok 2014

Finanční rozvaha (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

Jižní Hády

Vrch Hády se nachází na východním okraji Brna a spadá již do jižní části Moravského krasu. Vzhledem k poloze, klimatickým a geologickým podmínkám a působení člověka se na jižních svazích Hádů vyvinula a zachovala vzácná společenstva kulturní stepi.

Od začátku 20. století však došlo k postupnému otevření několika lomů a těžební prostor byl definitivně zrušen až v roce 1998. Těžba v jednotlivých částech lokality ovšem ustala již o řadu let dříve a začaly i první rekultivační práce. Lom Džungle byl částečně zavezen, v Růženině lomu se podařilo prosadit unikátní přírodě blízkou rekultivaci a etážový lom byl více méně ponechán přírodní sukcesi.

I přes odtěžení značné části přírodně cenných ploch, zůstávají Hády lokalitou mimořádného přírodovědného významu v nadregionálním měřítku. Neopomenutelný je také význam rekreační.

Většina území Hádů dnes požívá zákonné ochrany. Rozkládá se zde NPR Hádecká planinka, PP Kavky, PP Velká Klajdovka, VKP Odvaly a EVL Růženin lom.

Naše organizace

Pozemkový spolek Hády vznikl na podzim roku 2000 jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Vznikl tak samostatný subjekt umožňující o vzácné území efektivně programově pečovat. Dlouhodobým cílem Pozemkového spolku Hády je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní hodnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití části území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

Pozemkový spolek Hády je dnes vlastníkem lomu Džungle a větší části pozemků v etážovém lomu. V dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou má pozemky v PP Kavky, EVL Růženin lom a plochy v PP Velká Klajdovka a bezprostředním okolí.

 

Přehled činností ZO ČSOP PSH v roce 2014:

Vlastnictví a pronájem pozemků

V roce 2014 byl realizován odkup dosud jen pronajímaného pozemku č. p. 8004/3, k. ú. Židenice (2750 m²) od společnosti Českomoravský cement, a. s. Pozemek je součástí přírodovědně velmi hodnotného území, jehož značnou část již ZO ČSOP PSH vlastnil. Cílem odkoupení bylo zajištění ochrany zdejší přírody a soustavného odborného managementu i do budoucna. Finanční prostředky na odkup pozemku poskytla Nadace Veronica. Nadační příspěvek pochází z výnosů 11. benefiční aukce Nadace Veronica a daru firmy SAKO.

Nově do pronájmu od společnosti Českomoravský cement, a. s. získal Pozemkový spolek Hády pozemek č. p. 7989/15, k. ú. Židenice (4650 m²). Pozemek se nachází v nárazníkové části Hádů při patě kopce, asi 300 m od Růženina lomu. Do budoucna by měl být tento pozemek udržován a sloužit k podpoře biodiverzity a vzácných druhů hádecké oblasti.

Management spravovaných území

I v roce 2014 probíhaly v naší režii údržbové zásahy ve všech spravovaných hádeckých chráněných územích a jejich ochranných pásmech za účelem uchování charakteru zdejších vzácných biotopů s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zásahy v PP Kavky, PP Velká Klajdovka a také v EVL Růženin lom spočívaly konkrétně zejména v sečení, prořezávkách, likvidaci nežádoucích náletových dřevin a invazních rostlin, odstranění nahromaděné biomasy a vyklízení od odpadků. Soustavně jsme se také věnovali údržbě (kosení, pasení...) dna lomu Džungle a jeho okolí – území, které je prakticky celé mimo legislativní ochranu a bez údržby by rychle opět zarostlo ruderální vegetací s potenciálem šíření do zvláště chráněných území v sousedství. Práce na Hádech byly podpořeny také několika projekty – viz dále.

Působení na veřejnost, ekovýchova

V roce 2014 jsme v terénu realizovali řadu výukových programů především pro děti a mládež. Zaměřili jsme se také více na podporu dobrovolníků. Významným počinem v oblasti ekovýchovy a osvěty ve vztahu k široké veřejnosti pak bylo vybudování nové naučné stezky.

Chceme, aby se o významu Hádů dozvědělo co nejvíce lidí, kteří do zdejší oblasti zavítají. Nejdostupnější a hojně navštěvovaná je jižní strana kopce. Právě ta je i se svými lomy nejzajímavější také z pohledu přírodovědného. Díky podpoře projektu v rámci programu „Blíž přírodě“ jsme mohli 9. listopadu 2014 slavnostně otevřít novou naučnou stezku „Hádecké lomy a okolí“. Stezka začíná u brány do etážového lomu, čítá osm zastavení včetně velkého panoramatického panelu a kamenného stratigrafického sloupu a dá se projít celá jako asi 2km okruh.

Již tradičně jsme i v roce 2014 uspořádali 24. 5. jarní a 21. 9. podzimní „Den otevřených dveří“ v hádeckých chráněných územích. Tyto akce jsou určeny nejširší veřejnosti a odborníci při nich provází zájemce po nejzajímavějších částech Hádů. Terénní exkurze po hádecké přírodě jsme nabízeli také jako výukový program pro školy. Během 12 exkurzí absolvovalo terénní vzdělávací program o přírodě 286 žáků základních a středních škol.

Hlavním centrem komunikace naší organizace s veřejností je od roku 2011 Lamacentrum v lomu Džungle. Lamacentrum vzniklo jako místo propojení lidí, přírody, zážitku a poznání. V unikátním prostoru vzniklo zázemí pro návštěvníky Hádů oživené o zajímavá zvířata, která výborně slouží také při zážitkově-vzdělávacích programech pro děti. V roce 2014 jsme pokračovali v realizaci programů pro organizované skupiny a návštěvníkům z řad veřejnosti jsme se věnovali během pravidelných otevíracích hodin (v letní sezóně deset hodin týdně). Pokračovali jsme také v pořádání větších tematických akcí zaměřených na rodiny s dětmi.

Mateřské školy: 24 programů, 670 dětí
Základní a střední školy: 27 programů, 483 dětí
Kroužky, CVČ, tábory a soukromé skupiny: 43 programů, 826 dětí
Exkurze VŠ studentů: 1 program, 14 osob
Zdravotně postižení: 2 programy, 18 osob
Návštěvníci v otevírací době: 7586 osob

Na podzim 2014 započala také realizace velkého projektu FNNO, a to programy pro školky. V rámci podzimních programů děti vysázely oskeruše do obnovovaného sadu pod Lamacentrem.

Získané granty a dotace na projekty v roce 2014:

·         Nadace Veronica – benefiční aukce Nadace Veronica: Odkup pozemků v CHÚ na Hádech a edukační a herní prvky v blízkém ekocentru

·         NET4GAS, s. r. o. ve spolupráci s ČSOP – Blíž přírodě: Naučná stezka “Hádecké lomy a okolí“ – atraktivní a přírodovědně velmi cenná lokalita na kraji Brna

·         Grantový fond ČSOB – menší komunitní grant (ČSOB a Era ve spolupráci s Nadací VIA): Oprava a zabezpečení cest v přírodní lokalitě Hády a osazení cest dřevěnými lavičkami

·         Nadace Partnerství + Reda – Výsadba stromů pro NNO 2014: Výsadba sadu s dětmi z mateřských škol

·         ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR  – Ochrana biodiverzity: Exkurze pro veřejnost po chráněných územích Hádů na kraji Brna a akce "Setkání s přírodou"

·         ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Podpora stepních společenstev na jižním svahu Hádů a výsadba původních druhů dřevin na deponii zeminy zarůstající nálety

·         ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Inventarizace ohrožených druhů plevelů na opuštěných polích pod Hády (Brno-Maloměřice) a založení genofondové banky semen

·         ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity II: Obnova plevelových společenstev při okraji pole pod Hády

·         ČSOP ve spolupráci s LČR – Dřevo: Dřevěné lavice do altánu pro výukové programy pro školy a pro odpočinek návštěvníků hádeckého eko- a infocentra

·         ČSOP ve spolupráci s LČR – Infocentra: Infocentrum ČSOP Hády

·         ČSOP ve spolupráci s MŽP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků: Podpora managementových opatření na pozemcích ve vlastnictví či nájmu ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

·         Statutární město Brno (OŠMT MMB): Zážitkově-vzdělávací programy v Lamacentru pro školní děti a mládež

·         Statutární město Brno (OŽP MMB): Péče o suchomilnou vegetaci hádeckého lomu

·         Statutární město Brno (OŽP MMB): Podpora dobrovolnictví ve městě Brně

·         Statutární město Brno (OŽP MMB): Terénní výukové trasy přírodou Hádů

·         Městská část Brno-Líšeň: Lamy alpaky na Dni dětí na Dělňáku

·         Městská část Brno-Líšeň: Úklid chráněných území na Hádech

·         Fond pro NNO – EHP fondy – podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska – společný projekt Rezekvítku a ZO ČSOP PSH na období 2014–2016: Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství

Činnost naší organizace dále podpořili svou prací dobrovolníci a drobnějším finančním či hmotným darem několik jednotlivců/firem.

 

Poděkování:

Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2014 nějakým způsobem spolupracovali a jakkoliv podpořili naši činnost.

Vedle institucí a společností, které podpořili některé z našich projektů, děkujeme především drobným dárcům a všem našim dobrovolníkům, mezi kterými musíme vyzdvihnout členy Klubu geocacherů Brno. Velký dík pak patří MVDr. Táně Husákové za pomoc, ochotu a cenné rady.

 

 


TOPlist