Lamacentrum Hády

Výroční zpráva 2013

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Výroční zpráva
za rok 2013

Finanční rozvaha (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

Stručné představení naší organizace a zájmové lokality

Vrch Hády se nachází na východním okraji Brna a spadá již do jižní části Moravského krasu. Vzhledem k poloze, klimatickým a geologickým podmínkám a historickému vývoji lidské činnosti (až do začátku 20. stol. tradiční drobná zemědělská činnost mozaikovitého charakteru, pastva, extenzivní sady...) se na jižních svazích Hádů vyvinula a zachovala vzácná společenstva kulturní stepi.

Zásadní zásah do lokality znamenalo 20. století, kdy došlo k postupnému otevření dvou jámových lomů a rozsáhlého lomu etážového. Těžební prostor byl definitivně zrušen až v roce 1998, ale těžba v jednotlivých částech ustala již o řadu let dříve a začaly i první rekultivační práce. Lom Džungle byl dle klasického rekultivačního plánu částečně zavezen, v Růženině lomu se podařilo prosadit unikátní přírodě blízkou rekultivaci a v etážovém lomu došlo jen k malému terénnímu zásahu a byl ponechán přírodní sukcesi.

I přes masivní zásah do krajiny a odtěžení nemalé části přírodně cenných ploch, zůstávají Hády lokalitou mimořádného přírodovědného významu v nadregionálním měřítku. Neopomenutelný je také význam rekreační vzhledem k poloze na samém kraji velkého města.

Většina ploch Hádů, naší zájmové lokality, dnes spadá pod některé z maloplošných chráněných území – NPR Hádecká planinka, PP Kavky, PP Velká Klajdovka, VKP Odvaly a EVL Růženin lom.

Pozemkový spolek Hády vznikl na podzim roku 2000 jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Jeho zakladateli se stali zástupci brněnské ekologické organizace Rezekvítek a Regionálního sdružení ČSOP Brno (dobrovolného sdružení základních organizací ČSOP z okresů Brno a Brno-venkov). Vznikl tak samostatný subjekt umožňující o vzácné území efektivně programově pečovat. Dlouhodobým cílem Pozemkového spolku Hády je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní hodnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití části území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

Pozemkový spolek Hády je dnes vlastníkem asi 18 ha pozemků v etážovém lomu a lomu Džungle. V dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou má pozemky v PP Kavky, EVL Růženin lom a plochy v PP Velká Klajdovka a bezprostředním okolí, tedy prakticky všechny pozemky majitele Českomoravský cement, a. s., nástupnické společnosti v zájmové oblasti (celkem asi 27,5 ha).

Přehled činností ZO ČSOP PSH v roce 2013:

Management spravovaných území

I v roce 2013 probíhaly v naší režii údržbové zásahy ve všech spravovaných hádeckých chráněných územích a jejich ochranných pásmech za účelem uchování charakteru zdejších vzácných biotopů s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Biotechnologické zásahy v PP Kavky, PP Velká Klajdovka a také v EVL Růženin lom spočívaly konkrétně zejména v sečení, prořezávkách, likvidace nežádoucích náletových dřevin a invazních rostlin, odstranění nahromaděné biomasy a vyklízení od odpadků. Práce byly zajištěny ve spolupráci s Rezekvítkem a dobrovolníky. Díky získané podpoře několika projektů mohlo dojít k masivnějšímu zásahu proti porostům trnovníku akátu a štědřenci odvislém a také k razantnímu odkřovení části pozemků navazujících na PP Kavky, a tím k podpoře teplomilných stepních společenstev. Soustavně jsme se také věnovali údržbě (kosení, pasení...) dna lomu Džungle – území, které je prakticky celé mimo legislativní ochranu a bez údržby by rychle opět zarostlo ruderální vegetací s potenciálem šíření do zvláště chráněných území v sousedství.

Působení na veřejnost, ekovýchova

Kromě spolupráce s dobrovolníky (ať už z řad organizované mládeže, firemních dobrovolníků nebo zájmových skupin), která je sama o sobě snad nejefektivnějším nástrojem ekovýchovy a osvěty, jsme v roce 2013 opět realizovali řadu výukových programů v terénu a pokračovali jsme v zážitkově-vzdělávacích programech a akcích v našem zázemí v Lamacentru.

Aktivity mimo Lamacentrum: Po celou sezónu probíhaly na Hádech – především v PP Kavky a EVL Růženin lom – výukové terénní programy pro školní děti pod vedením lektorů Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání). Současně jsme, jako již tradičně, uspořádali jarní a podzimní „Dny otevřených dveří“ v hádeckých chráněných územích, které jsou určeny nejširší veřejnosti. V roce 2013 to bylo 18. 5. a 21. 9. Terénní exkurze po největších zajímavostech hádecké přírody tak pod vedením odborníků absolvovalo přes 400 dětí (převážně ze základních, ale i středních škol) a zájemců z řad veřejnosti.

Lamacentrum: V roce 2011 jsme se rozhodli v lomu Džungle vybudovat tzv. Lamacentrum, dnes sloužící také jako eko- a infocentrum ČSOP. Lom Džungle byl léta nepřístupný a v posledních letech se zvažovalo jeho zavezení odpadní zeminou. Nebyla by to škoda? Proč v unikátním prostoru nevybudovat zázemí pro početné návštěvníky Hádů, kde by se mohli o zdejší lokalitě něco dozvědět? A proč toto zázemí neoživit o šetrná a přátelská zvířata, aby se mohlo samo o sobě stát cílem rodinných výletů a školních výprav za poznáním? Tak proto Lamacentrum. Jako místo propojení lidí, přírody, zážitku a poznání. V roce 2013 jsme zde pokračovali v realizaci zážitkově-vzdělávací programů pro organizované skupiny, především děti, ale v letní sezóně jsme rozšířili otevírací dobu pro veřejnost z jednoho na tři dny v týdnu (celkem 10 hodin).

 • Mateřské školy: 19 programů, 660 dětí
 • Základní školy: 19 programů, 566 dětí
 • Kroužky, CVČ, tábory: 32 programů, 586 dětí
 • Soukromé skupiny, exkurze: 8 programů, 72 osob
 • Exkurze VŠ studentů: 1 program, 15 osob
 • Zdravotně postižení: 4 programy, 36 osob
 • Návštěvníci v otevírací době: 4 361 osob

Součástí naší činnosti v Lamacentru je environmentální osvěta a zvyšování informovanosti o (nejen) okolní přírodě. V roce 2013 jsme se ještě více zaměřili na hledání cest k veřejnosti a kromě rozšířené otevírací doby jsme přišli např. s vydáváním jednoduchého věstníku a začali jsme pořádat větší tematické akce zaměřené na rodiny s dětmi (např. doprovodný program Dnům otevřených dveří na Hádech, rukodělné činnosti apod.).

Získané granty, dotace, dary na rok 2013:

 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR  – Ochrana biodiverzity: Obnova teplomilných společenstev v jihozápadní části Hádů (Brno-Maloměřice)
 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Likvidace štědřence odvislého a trnovníku akátu z prostoru lomu Džungle (Brno-Maloměřice)
 • ČSOP ve spolupráci s LČR – Dřevo: Dřevěný přístřešek poskytující ochranu před sluncem a deštěm dětem při výukových programech i dalším návštěvníkům areálu ekocentra a infocentra ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
 • ČSOP ve spolupráci s LČR – Infocentra: Infocentrum ČSOP Hády
 • ČSOP ve spolupráci s MŽP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků: Nákup vybavení k zajištění managementu lokalit, obnova dvou poškozených informačních panelů a uspořádání dvou akcí pro veřejnost
 • Statutární město Brno: Péče o suchomilnou vegetaci ve vápencovém lomu na Hádech
 • Statutární město Brno: Terénní výukové trasy Kavky, Růženin lom a Otisky času
 • Nadace Veronica – Společně pro Brno: Ukázka péče o rozmanitou krajinu pro návštěvníky Lamacentra Hády

Činnost naší organizace dále podpořili svou prací dobrovolníci a drobnějším finančním či hmotným darem několik jednotlivců/firem.
V roce 2013 se nám podařilo získat několik dotací/grantů/darů na aktivity v roce 2014 (MČ Líšeň, MMB, Grantový fond ČSOB) a také na odkup další části přírodně cenného území na Hádech (Nadace Veronica).

Poděkování:

Chceme poděkovat všem, kteří s námi v roce 2013 nějakým způsobem spolupracovali a jakkoliv podpořili naši činnost.
Vedle institucí a společností, které podpořili některé z našich projektů, děkujeme především všem našim dobrovolníkům (mezi nimi nutno vyzdvihnout členy Klubu geocacherů Brno). Velký dík pak patří MVDr. Táně Husákové a MVDr. Kateřině Hauptmanové za nedocenitelné rady a obětavou pomoc při péči o zvířata.

 

 

 

TOPlist