Lamacentrum Hády

Výroční zpráva 2012

 ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Výroční zpráva
za rok 2012

Finanční rozvaha (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

Stručně o Pozemkovém spolku Hády a naší zájmové lokalitě

Proč právě Hády

Území nazývané souhrnně Hády u Brna je tvořeno vrcholy Hády a Šumbera, které jsou mohutnými výběžky Devonských vápenců Moravského krasu. Patří k dominantám Brna a významnému rekreačnímu zázemí města. Kulturní step na jižních svazích Hádů byla odborně uznávanou botanickou i zoologickou lokalitou již v devatenáctém století. Není proto divu, že se zde
v současné době nachází několik chráněných území s celkovou rozlohou přes 1 km2. Zásadní zásah do této lokality znamenalo otevření závodu na výrobu cementu v Maloměřicích na začátku dvacátého století. Od roku 1980 však docházelo k postupnému útlumu těžby až k jejímu definitivnímu ukončení v roce 1998. V současné době probíhají v dotěžených prostorech rekultivační práce a v přilehlých chráněných územích odpovídající management podle stávajících plánů péče. Od roku 1998 působí v zájmové lokalitě občanské sdružení Rezekvítek, které částečně koordinuje a provádí práce na revitalizaci lomu a údržbě okolních chráněných území.

Důvody založení organizace

Vzhledem k významu výše uvedené lokality se zástupci Rezekvítku a Regionálního sdružení ČSOP Brno, občanských sdružení dlouhodobě se zabývajících ochranou přírody, které v dané oblasti již delší dobu působí, rozhodli založit samostatný subjekt, jenž bude o výše uvedené území programově pečovat. Tak na podzim v roce 2000 vznikl Pozemkový spolek Hády. Z možných forem neziskových organizací byl zvolen model základní organizace Českého svazu ochránců přírody, který jako jediný umožňuje takto vzniklému subjektu trvale garantovat hlavní motiv činnosti – ochranu přírody. Dlouhodobým cílem pozemkového spolku je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní hodnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití částí území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

Zakladatelé

Pozemkový spolek Hády byl společně založen zástupci Regionálního sdružení ČSOP Brno a Rezekvítku. Rezekvítek je občanské sdružení převážně mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Od svého vzniku pomáhá organizace vedoucím zájmových kroužků i učitelům akcemi, publikacemi i výrobou ekovýchovných pomůcek. Činnost Rezekvítku je z velké části zaměřena na soustavnou praktickou ochranu přírody.

Regionální sdružení v Brně je dobrovolné sdružení základních organizací ČSOP především v okresech Brno a Brno-venkov. Základní organizace se v roce 1991 sdružily s cílem vzájemné spolupráce při ochraně přírody, provozování a společného využívání Domu ochránců přírody (tehdy Zeleného domu), vydávání časopisu ochránců přírody Veronica, vytváření odborných skupin, společného naplňování ekologické politiky a vytváření společenského klimatu příznivého ekologickému jednání občanů (výtah ze zřizovací listiny).

 

Přehled činnosti v roce 2012

Vlastnictví a pronájem pozemků

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády rozšířil původní pronájem přírodní památky Kavky a Růženin lom o plochy v přírodní památce Velká Klajdovka a jejich bezprostředním okolí na dobu neurčitou, tedy prakticky všechny pozemky, které v oblasti lomu Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost vlastní (celkem se jedná o 27,5 ha). Současně jsme vlastníkem asi 18 ha pozemků v Etážovém lomu a v lomu Džungle (všechny výše uvedené lokality jsou součástmi bývalého dobývacího prostoru zvaného jako celek Hády).

Péče o chráněná území

Co se týče vlastní činnosti v terénu, tak průběžně po celou sezónu jsme udržovali dno lomu Džungle. To bylo v minulosti zavezeno a rekultivováno tradiční metodou, v jejímž důsledku zarostlo především ruderálními druhy. Dále jsme ve spolupráci s Rezekvítkem realizovali managementové zásahy v obou zvláště chráněných územích, které máme v pronájmu – Kavky a Velká Klajdovka a v evropsky významné lokalitě Růženin lom (sečení, odstraňováni křovin, úklid, odstranění odpadků). Získali jsme i dotaci na odstranění náletových dřevin ve VKP Odvaly etážového lomu a jejich okolí.

Výukové a zážitkové programy pro děti a dospělé

Na Kavkách i v Růženině lomu probíhaly celou sezónu výukové programy pro děti základních škol organizované Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, kterých se v letošním roce zúčastnilo celkem téměř 500 žáků.

Lamacentrum – zážitková farma pro děti

Od roku 2011 provozujeme v lomu Džungle chov lam alpak k zážitkovým a výukovým účelům. V roce 2012 jsme volně otevřeli pro veřejnost v letní sezóně na nedělní odpoledne (14-17 hodin), v zimní sezóně od 13 do 15 hodin. Příchozí skupině návštěvníků se věnuje vždy jeden lektor. Po celý rok pořádáme programy pro organizované skupiny dětí a dospělých. Díky dotaci Nadace Veronica jsme mohli jedenkrát v měsíci pořádat Vycházku s lamou a Krmení zvířátek, které byly mezi lidmi poměrně populární. Za rok 2012 Lamacentrum navštívilo:

mateřské školky:  17 programů,  577 dětí
základní školy:  17 programů,  376 dětí
kroužky, CVČ:  31 programů,  545 dětí
soukromé skupiny, exkurze:  8 programů,  77 osob
exkurze studentů středních a vysokých škol: 4 programy, 91 osob
zdravotně postižení: 7 programů, 176 osob (z toho 70 nevidomých)
vycházky s lamou: 12x, 183 osob
krmení zvířátek: 12x, 287 osob
lamaneděle: běží od května, 34x, 1017 dospělých a 618 dětí

Den otevřených dveří

Dvakrát ročně pořádáme v přírodní památce Kavky Den otevřených dveří – lektorované prohlídky toho nejzajímavějšího z brněnské přírody. Od roku 2011 je prohlídková trasa zakončená v Lamacentru. V roce 2012 proběhl Den otevřených dveří 19. 5. a 22. 9., na nichž se zúčastnilo celkem 311 návštěvníků.

Celkem jsme sami uspořádali nebo pomohli připravit program pro 4800 lidí.

Granty, dotace a dary

Rozvoj pozemkového spolku byl podpořen v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Projekt „Oprava povalového chodníku, korekce hladiny vody a likvidace invazních druhů s ohledem na ochranu výskytu zvláště chráněných druhů v mokřadních společenstvech Růženina lomu“ byl podpořen z prostředků Ministerstva životního prostředí. Díky finanční pomoci nadace Veronica jsme zrealizovali projekt „Vycházky s lamou aneb jak přitáhnout zájem veřejnosti k ochraně přírody“.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi v roce 2012 spolupracovali a v naší činnosti nás finančně nebo materiálně podpořili.

Za jednotlivce nám velmi pomohli:

MVDr. Táňa Husáková, prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., MVDr. Kateřina Hauptmanová, Ph.D., MVDr. Josef Zajíc, Ph.D., MVDr. Aleš Podhorský (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - veterinární ošetření, neocenitelné rady při práci se zvířaty, obětavá pomoc v krizových situacích), Radim Kuba (oprava elektrických rozvodů a instalace osvětlení do stájí).

Z firem to byly:

Nadace VERONICA (Vycházky s lamou a Krmení zvířátek v roce 2012), Ministerstvo životního prostředí (podpořen a ve spolupráci s Rezekvítkem zrealizován projekt opravy povalového chodníku v Růženině lomu), ÚVR ČSOP (Grantový program "Pozemkové spolky" - nářadí a kůlna pro údržbu chráněných území), JUNÁK, Středisko Povodeň, Benátky nad Jizerou (dar tří uzavíratelných padesátilitrových barelů na pitnou vodu pro skladování granulí ve vlhkém prostředí), Polygrafik - Aleš Hart (tisk lamích záložek a vizitek), Rezekvítek Brno (společná realizace některých projektů, pomoc při údržbě a budování zázemí Lamacentra), Faster CZ (zřízení a provoz internetu zdarma), AL-OK (zapůjčení dodávky trénování zvířat), WebSnadno.cz (provozování webových stránek Lamacentra v režimu Professional zdarma na svém serveru), Štefl software (správa, grafická úprava a aktualizace webových stránek www.pshhady.cz), Robinia - Brno s. r. o. (zajištění údržby mobilního domku pro správce Lamacentra, hrazení pro zvířata a drobné práce údržby za materiál a režijní náklady), internetové portály (Kudy z nudy, Tři sluníčka - dětské vzdělávací centrum a Na mateřské v Brně - propagace Lamacentra a jeho programů).

a mnozí další drobní dárci a pomocníci.

Kontakt

Ti, kteří by se chtěli o Pozemkovém spolku Hády dozvědět více, pomoci nám nebo se třeba jen podívat do přírodní památky Kavky a Růženina lomu, nás mohou kontaktovat na adrese:

Panská 9, 639 00 Brno, tel.: 608434564, email: pshady@email.cz.

Další informace můžete rovněž získat i na internetové adrese http://www.lamacentrum.cz a http://www.pshhady.cz

 

TOPlist