Lamacentrum Hády

Výroční zpráva 2011

Přehled činnosti ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády v roce 2011

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády pokračoval v nájmu přírodní památky Kavky a Růženina lomu s tím, že na podzim roku 2011 jsme s vlastníkem lomu Hády začali jednat o rozšíření pronajatých ploch a předběžně jsme se dohodli, že od roku 2012 bychom do nájmu na dobu neurčitou získali prakticky všechny pozemky, které v oblasti lomu Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost ještě vlastní (celkem se jedná o 27,5 ha). Současně jsme vlastníkem asi 18 ha pozemků v Etážovém lomu a v lomu Džungle (všechny výše uvedené lokality jsou součástmi bývalého dobývacího prostoru zvaného jako celek Hády).

Co se týče vlastní činnosti v chráněných územích, tak na počátku jara jsme pokosili dno lomu Džungle, (které bylo v minulosti zavezeno a rekultivováno tradiční metodou, v jejímž důsledku zarostlo především ruderálními druhy), kde jsme také vykáceli nálet topolu. V průběhu dubna a května jsme zakoupili čtveřici lam alpak a začali jsme zde pro ně budovat potřebné zázemí. Alpaky jsou využívány jednak pro pastvu a též pro environmentální programy, se kterými jsme v Džungli započali na přelomu června a července. Také na Kavkách i v Růženině lomu probíhaly celou sezónu výukové programy, kterých se v letošním roce zúčastnilo cirka 570 žáků. Dne 28. května se pak uskutečnil den otevřených dveří, jehož se na Kavkách a v Růženině lomu zúčastnilo vzhledem k velmi špatnému počasí pouze patnáct návštěvníků. Den otevřených dveří proběhl ve všech výše uvedených lokalitách i na podzim dne 24. září za účasti zhruba osmdesáti zájemců. Dále zde bylo připraveno několik exkurzí pro různé zájmové skupiny, takže celkový počet návštěvníků letos dosáhl třinácti set. V rámci využívání terénní výukové trasy Kavky byl také vyčištěn stratigrafický sloup, který byl posprejován vandaly. 

Na Kavkách i v Růženině lomu probíhaly biotechnické zásahy, jež spočívaly zejména v kosení travinobylinných společenstev a odstranění pokosené biomasy. Dále probíhala i v dalších částech lomu redukce keřů a průběžná kontrola zmlazení především na místech, kde bývaly v minulosti akátové či topolové porosty. V Růženině lomu byla také podle plánu realizována oprava odtokového systému, tak aby se zamezilo zvedání hladiny spodní vody, která ohrožuje významnou suchomilnou flóru, jež se zde vyskytuje.

Granty, dotace a dary v roce 2011

Realizace projektů Oprava odtokového systému Růženina lomu s ohledem na záchranu prioritních stanovišť a Péče o suchomilnou vegetaci v prostoru vápencového Růženina lomu na Hádech byla podpořena z prostředků Ministerstva životního prostředí. Projekty Terénní výukové trasy Kavky, Růženin lom a Otisky času, Oprava odtokového systému Růženina lomu s ohledem na záchranu prioritních stanovišť a Péče o suchomilnou vegetaci ve vápencovém lomu na Hádech se uskutečnily za finanční podpory statutárního města Brna.

Rozvoj pozemkového spolku byl také podpořen v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.

Projekty Oprava terénních výukových tras na Hádech a Zvelebení dna lomu Džungle v západní části opuštěného vápencového lomu Hády byly realizovány díky finanční pomoci nadace Veronica.

Lamacentrum Hády v roce 2011

Naše LAMACENTRUM vzniklo na jaře roku 2011. Nejprve bylo vybudováno zázemí, a poté se 8. 5. 2011 nastěhovala první skupinka  zvířat - Čert, Linda a Laura. 10. 6. 2011 pak přicestovala Bella. Zvířata si nejprve musela zvyknout na nové prostředí a vytvořit si vzájemně harmoničtější vztahy mezi sebou i ošetřovateli. Pokusně jsme začali s prvními programy29. 6. 2011. V září, těsně před Dnem otevřených dvěří se Lauře narodil Richard. Poslednímn programem v roce 2011 bylo Povánoční krmení zvířátek dne 27. 12.

LAMACENTRUM 2011 v číslech:

Celkem se 43 programů realizovaných v roce 2011 zůčastnilo 910 účastníků. Programy zajišťovalo celkem 8 lektorů.

3x programy pro VŠ studenty (40 účastníků)
9x programy pro školy (230 účastníků)
3x programy pro mateřské školy (90 účastníků)
23x programy pro kroužky, oddíly, zájmové skupiny (420 účastníků)
2x Den otevřených dveří (100 účastníků)
3x Programy pro veřejnost (30 účastníků)

Úvazky: 1,15 (započítán chod celého Pozemkového spolku Hády) - správa majetku Lamacentra, správa a údržba území, údržba a výchova zvířat, výuka, grantové žádosti, řešení grantových projektů, účetnictví atd.

Dobrovolnické hodiny: cca. 2650 hodin (práce v terénu, výuka, údržba a hlídání zvířat, web atd.).

Účetní rozvaha za rok 2011

Výsledovka hospodaření za rok 2011

Tyto webové stránky jsou sponzorovány serverem WebSnadno.cz.

TOPlist