Lamacentrum Hády

Projekt EHP 2015-2016

Projekt EHP-CZ02-OV-1-043-2015

Ochrana našich nejohroženějších biotopů -
- mokřadů a stepí -
- prostřednictvím pozemkových spolků

únor 2015 - duben 2016

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády - partner projektu

Naše organizace se od února 2015 stala jedním z partnerů při realizaci tohoto projektu. Jako pozemkový spolek pečujeme o jednu z nejvýznamějších teplomilných lokalit na jižní Moravě se zastoupením mnoha chráněných a ohrožených druhů. Projekt nám pomohl v likvidaci invazních druhů, údržbě a podpoře stepních porostů i iniciálních stádií travinné vegetace v hádeckém lomu a pastvě. Díky projektu byl zpracován dlouhodobý plán údržby celého námi zpravovaného území - téměř 0,5 km2

Podrobnosti o celém projektu naleznete na stránkách ČSOP.

Další konkrétní výstupy projektu si můžete prohlédnout zde.

 

Práce Pozemkového spolku Hády na projektu

Podstatnou součástí projektu byla likvidace nežádoucích náletových a invazních rostlin. Zejména se jedná o topol kanadský, trnovník akát, netvařec křovištní a štědřenec odvislý. Tyto druhy mají silný vliv na celkové složení podrostu. Cílem zásahů bylo potlačit zastoupení těchto dřevin v lomu tak, aby zde byla podpořena obnova stepní vegetace. Na některých plochách s iniciálními stádii stepní vegetace (zastoupení několika zvláště chráněných a většího počtu ohrožených druhů) představují problém i borovice lesní. Jedná se o rychle expandující dřevinu, která v krátké době několika let nově vznikající stepní stanoviště zaroste. Vzhledem ke značné ekologické hodnotě těchto stanovišť bylo rozhodnuto o odstranění borových náletů, aby byly podpořeny stepní druhy a listnaté dřeviny. Dalším bodem byla další podpora stepní vegetace – redukce křovin, sečení stepních porostů a také mulčování. Vzhledem ke zjištěnému pozitivnímu vlivu pastvy na šíření stepních druhů do ruderalizovaných ploch, byla podstatnou součástí projektu i řízená pastva v lomu Džungle.

Po zahájení projektu jsme začali realizovat likvidaci výmladků topolu kanadského (Populus canadensis) v prostoru etážového lomu (celkem 7,6 ha) – ruční vytrhávání a výžin křovinořezem. Dále likvidaci štědřence převislého (Laburnum anagyroides) v lomu Džungle (0,6 ha) a redukci zmlazení borovice lesní (Pinus sylvestris) v etážovém lomu (celkem 1 ha). Likvidován byl i invazní druh turan roční (Erigeron annuus) v prostoru etážového lomu (7,6 ha).

Asi nejdůležitějším naším nástrojem byl křovinořez. Uplatnil se v etážovém lomu, na Hádecké planince (0,5 ha) a při kosení nespasených travních porostů v lomu Džungle (celkem 1,2 ha). Na Hádecké planince (0,2 ha) a v lomu Džungle (1,2 ha) byly také částečně redukovány křoviny pro podporu stepní vegetace.

Na spodním patře etážového lomu jsme postupně zamulčovali plochu asi 1,2 ha. Mulčování senem ze stepních porostů je efektivní metoda postupného zvyšování biodiverzity v prostoru bývalého lomu. Mulčovací materiál samozřejmě pochází z těsného okolí.

V lomu Džungle byla na celkové ploše 1,2 ha prováděna řízená pastva stáda lam alpak a ovcí. Vliv těchto zvířat na samotné stepní porosty je unikátní. Tento typ pastvy je vhodný pro obnovu nízkých stepních trávníků a k potlačení expanzivních druhů jako je např. třtina křovištní nebo ovsík vyvýšený.

V rámci projektu vznikl také Plán péče o EVL Jiží svahy Hádů (ca. 60 ha). Převážná část této EVL leží mimo zvláště chráněná území. Nebyl proto pro ni zpracován žádný komplexní dokument, který by se z dlouhodobého hlediska zabýval systematickou péčí o tohoto území a určil priority zájmu ochrany přírody. Cílem projektu byl tento nedostatek napravit formou vlastního dokumentu zpracovaného podle pravidel daných pro plány péče o ZCHÚ. Plán péče je ke stažení zde.

 

 

Tyto webové stránky jsou sponzorovány serverem WebSnadno.cz

TOPlist