Lamacentrum Hády

MŽP 2012

Oprava povalového chodníku, korekce hladiny vody a likvidace invazních druhů s ohledem na ochranu výskytu zvláště chráněných druhů v mokřadních společenstvech Růženina lomu

Podpořeno z prostředků Ministerstva životního prostředí

Co jsme v Růženině lomu ve spolupráci s Rezekvítkem v roce 2012 udělali:

Odstranění vyhnilých dřev vyhlídky a zpevnění kameny Převrstvení zeminou Oprava zábradlí
Oprava povalového chodníku Vysekání rákosin Úprava cest mimo povalový chodník

1. Pročištění okolí chodníku

Byl proveden pokos rákosu v okolí chodníku (min. 1,5 na každou stranu), včetně odklizení odstraněné biomasy. Dále byl proveden výřez dřevin, které rostly do trasy chodníku, a dřevin, které byly uschlé.

2. Oprava povalového chodníku

Cílem zásahu bylo opravení vadných nášlapných prken a konstrukce. Celkem bylo vyměněno cca 85 prken (půlkůl – průměr 7 cm, délka 80 cm). Prkna byla zakoupena impregnovaná, poté byla ještě dvojitě natřena lněnou fermeží. Mimoto byla u cca 50 prken provedena výměna upevnění novým spojovacím materiálem. V případě konstrukce byly vyměněny podélné i svislé části tam, kde již neodpovídala stabilita. Původní, zejm. uhnilé části byly vyjmuty a nahrazeny akátovou kulatinou. Jednotlivé spoje byly přichyceny kovovými pláty a kramlemi. Nástupy na chodník, které nebyly řádně ukončeny, byly zarovnány prkny a před nimi byl proveden zához z drobných kamenů.

3. Oprava mola a zábradlí

Původní molo skládající z povalových prvků bylo značně prohnilé. Proto bylo provedeno sejmutí poválkových prken. Zachovány byly pouze nosné prvky (rovnaná akátová kulatina). V polích mezi jednotlivými prvky byl odebrán kal a bahno až na kamenité podloží. V takto připravených plochách byl proveden zásyp jemnou kamenitou drtí z okolí lomu, nad to byla následně provedena kamenitá rovnanina spárovaná drtí. Vzniklý základ byl překryt jemnou drtí a byl uválen. Stávající zábradlí, které bylo značně poničeno, bylo opraveno a zpevněno kramlemi a z jedné strany mola bylo také zábradlí prodlouženo. Použita byla kulatina z akátu.

4. Zpevnění cest

Část cest poškozená vodní erozí byla zpevněna kameny, případně dosypáním štěrku či zeminy.

5. Snížení hrázky

Hrázka byla ručně odkopána krompáčem v šířce ca 1 m a hloubce 5-10 cm (v závislosti na té které části koryta). Tento zásah bylo nutno provést z důvodu mírného snížení vodní hladiny na úroveň roku 2001, kdy bylo molo zbudováno.

6. Posečení dna lomu a odstranění invazních druhů

Dno lomu bylo posečeno křovinořezem v rozsahu ca 0,5 ha a ručně byly vytrhány rostliny zejména celíku kanadského, případně dalších invazních druhů. Tento zásah podporuje druhovou pestrost v této lokalitě, která je z mnoha pohledů unikátní.


TOPlist